Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng xác định các quy định áp đặt cho người chơi khi sử dụng các dịch vụ. Cụm từ “Người chơi” hoặc “Bạn” trong văn bản này ám chỉ đến những người sử dụng các dịch vụ và xem Top game bài đổi thưởng của Game Bài Đổi Thưởng KRD.

Quy định chung

Bằng cách truy cập vào trang web https://gamebaidoithuong.krd/ và sử dụng các dịch vụ, bạn chấp nhận tuân theo các điều khoản sử dụng, Chính sách Quảng cáo, và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết tuân thủ Điều khoản sử dụng, Chính sách Quảng cáo, và Chính sách Bảo mật này theo quy định của pháp luật hiện hành. Không có nội dung nào trong các tài liệu này sẽ làm ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi để tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, hoặc cơ quan thi hành án liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin mà chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các dịch vụ của bạn.

Từ chối bảo đảm

Website Game Bài Đổi Thưởng KRD và các dịch vụ liên quan được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, dựa trên tính năng và dịch vụ có sẵn, và chúng tôi không đảm bảo các tính năng trên trang web hoặc các dịch vụ sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn hoặc đảm bảo rằng việc vận hành phần mềm hoặc dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích hoặc vấn đề khác liên quan đến việc truy cập Website Game Bài Đổi Thưởng KRD và sử dụng các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông tin, dữ liệu, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà bạn có thể lưu giữ, đưa lên hoặc truyền tải thông qua dịch vụ. Bạn chấp nhận sử dụng dịch vụ với tất cả các rủi ro.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này mà không cần báo trước, tùy thuộc vào từng thời điểm. Những thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên trang web Game Bài Đổi Thưởng KRD. Nếu tiếp tục truy cập, sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi đã được đăng tải, bạn đã chấp nhận và đồng ý với những thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

Quy định khi sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ngoài việc phải ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu do chúng tôi cung cấp, bạn cũng bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện sau đây:

  • Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận: Bạn cam kết thanh toán các khoản phí dịch vụ theo thỏa thuận đã được thực hiện. Thông tin chi tiết về các khoản phí và cách thanh toán sẽ được quy định trong hợp đồng dịch vụ.
  • Tuân thủ quy định của pháp luật: Bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc này bao gồm cả các quy định về bảo vệ dữ liệu, an ninh mạng, và các quy định khác liên quan.
  • Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận. Quy trình và điều kiện giải quyết tranh chấp sẽ được xác định chi tiết trong hợp đồng dịch vụ.

Quy định về sử dụng và thanh toán dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn bộ qua hệ thống trực tuyến của trang web Game Bài Đổi Thưởng KRD, từ quá trình đăng ký tài khoản cho đến việc chọn lựa và thanh toán các chi phí dịch vụ bạn sử dụng.

Bằng cách xác nhận và đồng ý, bạn cam kết đã nghiên cứu kỹ và sẽ tuân thủ các quy định về đăng ký tài khoản, phương thức tính phí và thanh toán chi phí được công bố trên trang web Game Bài Đổi Thưởng KRD của chúng tôi. Việc hoàn tất thủ tục đăng ký tài khoản trên trang web Game Bài Đổi Thưởng KRD đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân theo các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ này khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi và/hoặc điều chỉnh nội dung Điều khoản Sử dụng này cũng như Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ với mục đích cải thiện nội dung quy định và tối ưu hóa tính thuận tiện và hiệu quả khi bạn sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi không có trách nhiệm thông báo trước cho bạn về bất kỳ thay đổi và/hoặc điều chỉnh nào. Những thay đổi và/hoặc điều chỉnh đó sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web Game Bài Đổi Thưởng KRD.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi những thay đổi và/hoặc điều chỉnh này được công bố, bạn được xem là đã chấp nhận và đồng ý với chúng. Để đảm bảo bạn luôn cập nhật với các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ mới hiện nay, chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra thường xuyên trên trang web Game Bài Đổi Thưởng và liên hệ với nhân viên hỗ trợ của chúng tôi.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp dịch vụ nếu đồng ý hạn chế trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn và các bên thứ ba. Bạn chấp nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với mọi khiếu nại hoặc đơn kiện nào đối với chúng tôi liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào khi sử dụng hoặc ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi (Miễn trừ trách nhiệm).

Bạn cam kết bảo vệ, bồi thường và giữ an toàn cho chúng tôi, các công ty liên kết và mọi nhân viên, giám đốc, nhân viên, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi, không chịu tổn thất nào từ mọi khiếu nại, đơn kiện, chi phí, mất mát, tổn thất, quyết định của tòa án và phí phạt, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi suất chậm trả, liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng tại tòa án hoặc các tổ chức trọng tài, tổ chức hòa giải, và quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền… liên quan đến hoặc phát sinh từ sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền, theo chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy, tùy thuộc vào sự bồi thường của bạn.

Bảo vệ quyền và quyền sở hữu

Các dịch vụ, cũng như tất cả các phần mềm liên quan, nguyên liệu cấu thành dịch vụ, và quá trình triển khai dịch vụ, bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, đều được bảo vệ bởi quyền bản quyền, quyền thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc các quyền tài sản khác mà chúng tôi sở hữu hoặc được cấp quyền sở hữu trí tuệ từ bên thứ ba. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và bất kỳ hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào của chúng tôi vào mục đích thương mại, trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi, hoặc việc sử dụng của bạn gây ảnh hưởng, cản trở, hoặc tác động tiêu cực đến hoạt động bình thường của sản phẩm và dịch vụ, cũng như uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người sử dụng các dịch vụ của chúng tôi làm điều tương tự. Bạn không được tải lên, gắn kết, đăng tải, truyền đi, hoặc bằng bất kỳ cách nào tạo sẵn nguyên liệu cấu thành nào có thể gây ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, hoặc các quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người nào bị nghi ngờ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các điều khoản sử dụng khác

Dưới đây là một số các điều khoản sử dụng bạn nên biết:

Luật điều chỉnh

Điều khoản sử dụng này được quy định và giải thích theo pháp luật của Việt Nam. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này bị coi là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực hiện được vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và thực thi của các điều khoản còn lại trong Điều khoản sử dụng này.

Chấm dứt

Hiệu lực của Điều khoản sử dụng này sẽ kéo dài cho đến khi được chấm dứt bởi bạn hoặc chúng tôi theo các trường hợp sau đây:

  • Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản sử dụng bằng cách không sử dụng các dịch vụ nữa.
  • Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản sử dụng này có thể chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về Điều khoản sử dụng này, về hoạt động của dịch vụ, hoặc về sự kết nối của bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý.

Xem thêm các thông tin về chúng tôi và các chính sách khác: